از واحدهای بهره مند از تسهیلات بند الف تبصره 18 و رونق تولید مربوط به شهرستان های رفسنجان و سیرجان در تاریخ 99/3/26 بازدید بعمل آمد